StatutSTATUT

STOWARZYSZENIA Lekkoatletycznego Klubu
Sportowego Korab Olecko

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi pełną  nazwę   Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Olecko.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.

§ 6.

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.    Do realizacji określonych celów statutowych może zatrudnić pracowników.

3     Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

§7.

Stowarzyszenie  może używać pieczęci, godła, flagi, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 8.

 Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie i propagowanie kultury fizycznej i turystyki naszego regionu oraz działania na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura fizyczna- w tym sport, rekreacja, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; oświata, edukacja, kultura,  ochrona zdrowia, ochrona środowiska, oraz rozwój regionalny i lokalny.

      § 9.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      organizację imprez lekkoatletycznych, innych zawodów sportowych, plenerowych, biegów na orientację, imprez rekreacyjno-sportowych  i turystyczno-krajoznawczych, w oparciu o współpracę i pomoc  organów samorządowych, państwowych, dotacji z Unii Europejskiej oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

2.       propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów, biegania i narciarstwa biegowego  jako najprostszej  formy aktywności fizycznej poprzez organizację wspólnych treningów i zawodów sportowych - jako  zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i patologii społecznych.

3.      Wspieranie finansowe uzdolnionej sportowo młodzieży poprzez stypendia, wsparcie sprzętowe i techniczne.

4.       Organizowanie i udzielanie pomocy technicznej oraz wsparcia finansowego w zakresie  wyjazdów swych członków, sympatyków i wszystkich zainteresowanych na imprezy lekkoatletyczne w kraju i za granicą.

5.      udział członków Stowarzyszenia, ale także dzieci i młodzieży oraz seniorów w różnych formach współzawodnictwa sportowego, zwłaszcza w zakresie lekkiej atletyki i turystyki rowerowej ( biegi uliczne, terenowe, zimowe, na orientację, spływy, rajdy, wycieczki).

6.      organizowanie imprez integracyjnych, wystaw, festynów, turniejów i akcji popularyzujących sport we wszystkich grupach wiekowych od przedszkola do seniora.

7.      organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, seniorów oraz rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

8.       prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej dla młodzieży i dorosłych  poprzez organizację wypoczynku, szkoleń, konferencji, publikację materiałów w formie artykułów, broszur, książek itp.

9.      prezentacja twórczości artystycznej wszystkich grup wiekowych podczas konkursów, festynów, przeglądów artystycznych itp.;

10.  organizacja wykładów szkoleń, seminariów, imprez plenerowych propagujących ochronę środowiska, zachowanie jego naturalnych walorów i podtrzymywanie tradycji narodowej; organizacja aktywnego uczestnictwa obywateli w  zachowanie walorów środowiska naturalnego ( akcje sadzenia drzewek, sprzątanie lasów i wód),

11.  współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą o podobnych celach działania, zwłaszcza z Lasami Państwowymi w zakresie promocji środowiska naturalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury.

12.   prowadzenie projektów tematycznych, prowadzenie działalności wydawniczej (czasopisma, książki i inne wydawnictwa popularyzatorskie itp.).

13.  Współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz rozwoju środowisk lokalnych w zakresie upowszechniania aktywności obywateli jako formy uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej poprzez wspólne organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, prelekcji, warsztatów i konferencji.

 

Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

     1) członków zwyczajnych,

     2) członków wspierających,

     3) członków honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być:

    a)  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała w kraju jak i za granicą, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,

 b)  osoba małoletnia zamieszkała w kraju lub za granicą, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i za zgodą opiekunów prawnych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący;

b)    małoletni poniżej 16 lat nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków klubu oraz nie mogą być wybierani do władz;

c)    uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na zasadach określonych przez Zarząd;

d)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania;

e)    korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia;

f)    korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

g)    nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.

2.    Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, a w szczególności mają prawo:

a)    brać udział w Walnych Zebraniach Członków;

b)    korzystać z uprawnień określonych przez statut;

c)    brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3.    Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego  prawa wyborczego, a w szczególności mają prawo:

a)    brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;

b)    wysuwać postulaty i wnioski wobec Zarządu, oceniać i poddawać krytyce jego działalność;

c)    korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

1.    Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a)    przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień Zarządu Stowarzyszenia;

b)    regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;

c)    branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;

d)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

e)    podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego.

2.    Do obowiązków członków wspierających należy:

a)    pomoc Zarządowi  Stowarzyszenia w realizacji jego statutowych celów;

b)    opłacanie składek członkowskich, oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej Stowarzyszeniu;

c)    przestrzeganie statutu.

3.    Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§ 14.

1.   Członkostwo ustaje w skutek:

     1.  Rozwiązania się Stowarzyszenia.

     2.  Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie.

     3.  Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

    a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;

    b)  notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

    c)  niepłacenia składek za okres dwunastu miesięcy;

 

     4.   Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

     5.   Śmierci członka.

     6.   Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.   Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, podejmowanie działań na szkodę Stowarzyszenia, bądź sprzecznych z celami Stowarzyszenia- zgodnie z pkt 3 a powyżej, dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.

 

 

§ 15.

1.    Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Uchwałę Zarząd podejmuje w trybie przewidzianym w §14 pkt.2  Statutu.

2.    Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności organizacyjnej i szkoleniowej.

3.    Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.    Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalany przez Zarząd.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków.

2.    Zarząd.

3.    Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co 5 lat jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz raz w roku jako zebranie sprawozdawcze.

2.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

            a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

c) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) ustalenie wysokości składek członkowskich,

e) uchwalenie ordynacji wyborczej,

f) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

h) podjęcie uchwały o rozwiązania Stowarzyszenia,

i) podejmowanie uchwał o nadaniu, w uznaniu szczególnych zasług, Tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia osobom, które pełniły funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia przez co najmniej dwie kadencje,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwały o wykluczeniu bądź zawieszeniu w prawach członka Stowarzyszenia,

k) dokonywanie autentycznej wykładni postanowień Statutu.

3.    Między Walnymi Zebraniami Członków jego uprawnienia wykonuje Zarząd. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c)    kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;

d)    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

e)    uchwalania planów działania i planów finansowych;

f)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

g)    powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;

h)    zatwierdzanie rocznych kalendarzy imprez i ich regulaminów;

i)     przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

4.    Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób w tym przewodniczącego, sekretarza i członka komisji. Do jej kompetencji należy:

a)    kontrola co najmniej raz w roku całokształtu Zarządu , a zwłaszcza jego działalności finansowej i gospodarczej;

b)    składanie raz w roku Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz występowania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi ;

c)    prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;

d)    uchwalanie regulaminów określających zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej.

5.    Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

a)    nie mogą być równocześnie członkami zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b)    nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej;

c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18.

Kadencja Władz  Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

Władze  Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Walne Zebranie Członków.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)    członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;

b)    członkowie wspierający z głosem doradczym;

c)    członkowie honorowi z głosem doradczym i stanowiącym;

d)    zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 21.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera każdorazowo przewodniczącego Zebrania, zastępcę, sekretarza oraz uchwala regulamin obrad.

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia w drugim terminie, przy czym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie zwołuje się na zasadach określonych w § 23 ust. 1, 4 i 5 z tym zastrzeżeniem, że przesłanką do jego zwołania jest brak obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób wchodzących w ich skład.

 

§ 23.

1.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:

a)    uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;

b)    wniosku Komisji Rewizyjnej.

3.    Nadzwyczajne Zebranie Członków odbywa się w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.    O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem.

5.    Dopuszcza się następujące formy powiadamiania członków o walnym zebraniu: listowne, telefoniczne, SMS lub pocztą elektroniczną.

§ 24.

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób w tym: prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, członków i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.

2.    Jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami.

3.    Skład pierwszego Zarządu wskazuje Zebranie Założycieli, przyjmując w uchwale przydział

       funkcji wśród członków Zarządu.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 25.

Do reprezentowania zarządu uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 26.

1.    Zarząd  może powołać komisje lub zespoły doradcze, opiniodawcze, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.

2.    Komisje i zespoły doradcze realizują zadania powierzone im przez Zarząd.

3.    Skład komisji i zespołów doradczych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

4.    Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

 

 

§ 27.

W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

Kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie

więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28.

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.    Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

a)    składki roczne członków;

b)    wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie i działalności gospodarczej w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie prowadziło taką działalność gospodarczą;

c)    darowizny i środki pochodzące z innej działalności statutowej Stowarzyszenia;

d)    dotacje państwowe, samorządowe, unijne i inne;

e)    fundusze przekazywane na zadania zlecone przez samorządy;

f)    dochody z majątku.

3.    Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia .

4.    Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

5.    Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7.   Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

8.         Niniejszy statut zabrania:

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)   wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29.

       Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia. Uchwały lub decyzje Zarządu w tych sprawach zapadają większością 2/3 głosów.

 

Rozdział 6.
Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów

§ 30.

1.    Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.    Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd.

§ 31.

1.    W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar.

2.    Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 32.

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia w drugim terminie.

§ 33.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

1.    W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia w drugim terminie, przy czym uchwała powinna określić sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

2.    Decyzją sądu na wniosek organu nadzorującego.

§ 34.

1.    Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Klubu lub osoby wybrane przez Członków Walnego Zebrania.

2.    Osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków wstępują w prawa i obowiązki Zarządu.

3.    Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.

§ 35.

Uchwały naruszające postanowienia niniejszego statutu bądź ogólnie obowiązujące przepisy są nie ważne z mocy prawa.

§ 36.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków.

 

 

 

 

 

 

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 47180

Statystyki Szczegółowe